รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. นำพุทธศาสนิกชนรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาอรรถกถามหาปชาบดีโคตมี โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ถ่ายทอดหลักปฏิบัติ 5 ประการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con