รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตมความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con