รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con