รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมพื้นที่เพื่อตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในทุกอำเภอ เร่งจัดชุดจิตวิทยามวลชนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con