รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 (M-MAP2) ครั้งที่ 2/2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con