รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con