รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของส่วนราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con