รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทย หารือร่วม OKMD ขับเคลื่อนแนวทาง “การพัฒนาคน” ผ่านกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด พัฒนาเมืองไปสู่ Learning and smart city

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con