รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปมท. ประกาศ ณ แปลงโคก หนอง นา CLM แห่งเมืองอุบลราชธานี เตรียม Kick-Off กิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธ.ค. นี้ ทั่วประเทศ สานต่องานตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา เพื่อการพัฒนา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con