รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี สําหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 รูปแบบ Retreat ช่วงที่ 1 หัวข้อ “การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลมุ และยั่งยืน”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con