รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตร ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con