รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง เน้นบูรณาการภาคีเครือข่ายพัฒนาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด พร้อมถอดบทเรียนให้เกิดความยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con