รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.รับทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศ Republic of Turkey เป็น Republic of Türkiye และแนวทางการใช้ในภาษาไทย สามารถเลือกใช้ “สาธารณรัฐตุรกี” หรือ “สาธารณรัฐทูร์เคีย” ได้ตามที่เห็นสมควร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con