รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เป็นประธาน Kick off สูงวัย ใจสมาร์ท โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4 มิติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con