รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา หนุนรัฐผลักดันเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเงินบาทแรกของแผ่นดินผ่านบทบาทกองทุนหมู่บ้าน “สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con