รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร ต่อเนื่อง 2 เดือน มีผลตั้งแต่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 65 นี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con