รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับเด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย พร้อมนำเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con