รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา เผยมติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กำหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แก้ไขปัญหาพระสงฆ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con