รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบปรับกรอบอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมด ของภาระที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ จาก 30% เป็น 35% สำหรับปีงบฯ 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con