รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ยืนยัน! ไม่มีนิรโทษกรรมฝ่ายนโยบาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con