รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานผลงานขับเคลื่อนนโยบายในรอบปี มุ่งปรับบทบาทภารกิจพร้อมรับ Next Normal สานพลังของสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con