รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอีเอส ร่วมหารือ SEAC วางแนวทางในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล เน้นพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนประเทศยุคดิจิทัล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con