รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก. เอกลักษณ์ของชาติรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เน้นเยาวชนมีส่วนร่วมภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยมีวินัย ใฝ่คุณธรรม และรู้ รัก สามัคคี”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con