รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.นร. อนุชาฯ ร่วมเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา หวังกระตุ้นสร้างจิตสำนึก นำหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con