รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร อนุมัติ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con