รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเร่งผลิตกำลังคนรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con