รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีรับข้อคิดเห็น/(ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ของตัวแทนภาคประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con