รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con