รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ดีอีเอส” เร่งติดตามผลการประเมิน ITA ยกระดับการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามมติ ครม. มุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con