รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. จัดทำแผนส่งเสริม-สนับสนุนผ้าไทย ตามมติ ครม. เน้นบูรณาการภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้-อนุรักษ์-สืบสาน-ต่อยอด จัดทำฐานข้อมูลผ้าไทย-พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con