รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  สามารถยื่นขอรับสิทธิการเยียวยาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ ภายในระยะเวลากี่ปี ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con