รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ที่ประชุม คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วย การเงิน การพัสดุ และการบัญชี พ.ศ. ....

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con