รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ เดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเสด็จไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con