รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงการคลังแจง ภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con