รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กพอ. เห็นชอบ (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเห็นชอบ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่อีอีซี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con