• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระบุ การวิจัยพัฒนาระบบจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำ โดยการจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสม ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเป็นต้นแบบการบูรณาการเรื่องน้ำทั้งระบบให้กับลุ่มน้ำอื่นๆ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระบุ การวิจัยพัฒนาระบบจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำ โดยการจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสม ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเป็นต้นแบบการบูรณาการเรื่องน้ำทั้งระบบให้กับลุ่มน้ำอื่นๆ
นายอานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยคือ ไม่มีแนวทางในการบูรณาการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ซึ่ง"การวิจัยพัฒนาระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำ โดยการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสม และการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำป่าสัก" ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ร่วมกันศึกษาแบบองค์รวมนี้ สามารถเป็นต้นแบบเชิงนโยบายในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำอื่นๆได้ โดยใช้แบบจำลอง Generic Algorithm (GA) ที่ได้ปรับปรุง MIKE 11 ซอฟแวร์ระบบโทรมาตรจากเดิมระบบDOS มาเป็นระบบ GIS ซึ่งแก้ไขข้อจำกัดในการพยากรณ์ฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้ได้ถูกพัฒนาการอ่านค่าระดับน้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากระบบโทรมาตรของสถานีต่างๆกับสถานีตรวจวัด หากกรณีระดับน้ำสูงมากจนอาจเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่จะสามารถอ่านค่าระดับน้ำได้ทำให้สามารถแจ้งเตือน และอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทัน ปรุงระบบคาดการณ์ ทำนาย และเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้ล่วงหน้า 3 วัน
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังกล่าวว่า ผลของโครงการวิจัยนี้เป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาขยายผลไปสู่พื้นที่อ่างเก็บน้ำอื่นๆ และเชื่อว่าจะสอดรับกับโครงการผันน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานของรัฐบาล

ที่มา    : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก