• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำรงนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ณ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.)

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2558 – 2562 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบนโยบาย แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครนายก ที่ปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครบ 10-30 ปี เพื่อการปรองดองสมานฉันท์  และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครนายก จำนวน 1,194 คน ณ ห้องประชุมลออ-เฉลิม โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก ********** สิงหาคม 2557

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคาร”เอื้ออารี” เป็นอาคารรักษาพยาบาล 4 ชั้น สามารถให้บริการด้าน X-RAY ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค แผนผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้องผ่าตัด โดยมีดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมราชการการให้บริการผู้ป่วยแผนกต่างๆ ห้องปฏิบัติการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ณ โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก ********** สิงหาคม 2557

กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาติวเข้มหัวหน้าพยาบาลทั่วประเทศ ปลุกและปลูกจิตสำนึก เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านต่างๆ ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างกระบวนการปราบปรามทุจริตให้เป็นสากล เพื่อให้เป็นกระทรวงปลอดทุจริต มีธรรมาภิบาล

..........เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พงษ์ภัฎ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐอย่างบูรณาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง” (บธส.) รุ่นที่ ๒ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

..........

..........เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรรณิการ์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures) เพื่อกำหนดทิศทางในการร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน รวมถึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตามบริบทที่สามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ ผู้อำนวยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารด้านงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจาก ๑๓ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันระหว่างประเทศด้านอาชญวิทยา องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

หน้า 6 จาก 270