• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

     กนอ. เชิญชวนเอกชนยื่นเสนอโครงการสำรองน้ำดิบในนิคมฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงวิกฤตฤดูแล้ง

     นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้มีประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอโครงการสำรองน้ำดิบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา เป็นการรองรับการเจริญเติบโตและป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤตฤดูแล้ง ในรูปแบบ Build Own Operate : BOO เพื่อเป็นผู้ลงทุนในโครงการสำรองน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อดำเนินโครงการสำรองน้ำดิบให้มีปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 500,000 ลูกบาศก์เมตร และจัดส่งน้ำดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดิบที่ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปา ณ บริเวณจุดรับน้ำดิบของระบบผลิตน้ำประปาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และหากเกิดกรณีวิกฤตช่วงฤดูแล้ง ผู้เสนอโครงการต้องจัดส่งน้ำดิบให้ กนอ. ตามที่ต้องการแต่ไม่เกินวันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร อย่างต่อเนื่องจนได้ปริมาณน้ำดิบทั้งหมด 500,000 ลูกบาศก์เมตร และกรณีไม่เกิดวิกฤต กนอ. จะรับประกันการซื้อน้ำดิบในปริมาณขั้นต่ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย กนอ. สามารถนำน้ำดิบที่ซื้อฝากเก็บสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำของโครงการได้

     ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย 1. แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) พร้อม Lay Out ของโครงการ แสดงตำแหน่งและรายละเอียดของโครงการ อาทิ แหล่งน้ำธรรมชาติที่จะนำมากักเก็บ บ่อกักเก็บน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำ แนวท่อส่งน้ำดิบให้ กนอ. 2. แผนงานแสดงระยะเวลาก่อสร้าง และการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 3. บุคลากรประจำโครงการฯ โดยระบุวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์ และ 4. แผนปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาโครงการ ระยะเวลา 20 ปี

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะยื่นเสนอโครงการ สามารถเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและซักถามการดำเนินโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอราคา ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนนิคมมักกะสัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม โทร 02-2530561 ต่อ 4404, 6310

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เอาใจคนรักออมจัดทำ “เงินฝากประจำ 10 เดือนขั้นบันได (Step up) ผลตอบแทนสุดคุ้ม” เสนออัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.25% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นี้เท่านั้น

ในวันอนามัยโลกประจำปี 2557 นี้  องค์การอนามัยโลก รณรงค์ให้ทุกประเทศเร่งควบคุมป้องกันโรคจากแมลง ยุง  พบว่าก่อโรคในคนได้มากถึง  12 โรค อาทิ ไข้เลือดออก  มาลาเรีย  ทำให้ชาวโลกป่วยปีละกว่า 2,500 ล้านราย เสียชีวิตปีละกว่า 1 ล้านราย  ส่วนไทยพบยุงก่อโรค  5 โรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ในปี 2556 รวมกว่าแสนราย เสียชีวิต 159 ราย มากที่สุดคือไข้เลือดออกจำนวนผู้ป่วยกว่า 1 แสนราย  ชี้ปีนี้หากประชาชนไม่ช่วยกันกำจัดยุง   คาดจะมีผู้ป่วย  80,000-100,000 ราย

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถบรรจุข้าราชการเพิ่มใหม่ในทุกวิชาชีพ ต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เป็นไปตามเงื่อนไขยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ  ยืนยันไม่กระทบขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่  ดูได้จากอัตราการลาออกของแพทย์จบใหม่ปี 2557  มีเพียงร้อยละ 0.3

       นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

    นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) ครั้งที่ 194 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

      นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้ใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 50.46 จากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 482,789 ล้านบาท

      นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) จำนวน ทั้งสิ้น ๑,๓๗๖ คน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
               

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงข่าวการเตรียมการเดินทางของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89  และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2557 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน(ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีนาย U Win Shein รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประธาน

หน้า 6 จาก 4497