• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

     วันนี้ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พ.อ.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  การดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘

หน้า 6 จาก 222