• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงฯ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ และ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย SMEs วาระแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. โดยสำนักโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาทุกภูมิภาค เร่งดำเนินโครงการโลจิสติกส์ คอนเน็ค ตั้งเป้าผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เสริมความแข็งแกร่งภาคอุตสาหกรรม สร้าง 7 หลักสูตรใหม่ ผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไทย ที่ผ่านมา กพร. มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร หลักสูตรสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หลักสูตร Global Supply Chain Executive Program หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อจัดหาและ ซัพพลายเชน และหลักสูตรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ และปีนี้ กพร. ได้เริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ออกมาป้อนตลาด ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและยังขาดแคลนอยู่

 

 

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการ“ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

ตนในฐานะที่กำกับดูแลการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มอบหมายให้การประปานครหลวงเร่งรัดดำเนินการขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงโดยเฉพาะในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร แม้ว่าขณะนี้ประชาชนในเขตชุมชนเมืองจะเข้าถึงบริการน้ำประปาที่สะอาดได้ถึงร้อยละ 99 แล้วก็ตาม แต่พื้นที่รอบนอกบางส่วนก็ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องอาศัยใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อบาดาล และขณะนี้กำลังย่างเข้าสู่ฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำเริ่มแห้งขอด บางแห่งบ่อบาดาลก็เกิดปัญหาบางชุมชนต้องทนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่ด้อยคุณภาพและต้องหาซื้อน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคในราคาสูงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำกินน้ำใช้

กระทรวงเกษตรฯ  เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังโรคพีอาร์เอสในช่วงเปลี่ยนฤดู หวั่นส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พันธุ์และลูกสุกร

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย ชูแคมเปญวอนทุกภาคส่วนร่วมประหยัดน้ำตลอดปี’58  นำร่องลดใช้น้ำภาคเกษตรทั้งการปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่่ 22 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ​โดยในการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการทำงานที่จะต้องเร่งรัดการดำเนินการใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการของจังหวัดให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ส่วนราชการแจ้งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่แจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกของ ก.บ.จ. ในกรณีที่ ก.บ.จ. มีมติเห็นสมควรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการให้เหมาะสม ให้จังหวัดนำเสนอส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3 /2557 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ของกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ

กระทรวงเกษตรฯ ชี้ผลลดต้นทุนการผลิตข้าวส่งผลชาวนาลดต้นทุนเฉลี่ยได้กว่า 1 พันบาท/ไร่ วางเป้าปี’58 เดินหน้าโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่เป้าหมายจุดละ 500 ไร่ คาดเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 1,000 บาท/ตัน

กระทรวงเกษตรฯ  เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  “ภาครัฐร่วมใจ  ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง”  จ.ชัยนาท  หวังรณรงค์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง  และได้รับความรู้และบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

หน้า 6 จาก 267