• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 22/2557

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2557

ายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์ รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาตการบินกับระบบ National Single Window (NSW)  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้แก่ ผู้แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจากกรมการบินพลเรือนในส่วนของสำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมการบินพลเรือน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. (สร.กทพ.) ได้ยื่นหนังสือถึง พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ตรวจสอบสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของผลประโยชน์และการปรับอัตราค่าผ่านทางไม่เป็นธรรม

วันนี้ (21 ก.ค. 57) ที่กระทรวงมหาดไทย นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การจัดทำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนงาน IMT-GT ดังกล่าว และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของแผนงาน IMT-GT กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการสัมมนาบูรณาการภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำและทบทวน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ โครงการของ ๑๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้เชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจภาคเอกชน โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อให้สามารถก้าวทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอาเซียนและสถานการณ์โลก ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สภาธุรกิจ IMT-GT ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล จำนวนทั้งสิ้น 350 คน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาในครั้งนื้ จะมีการปาฐกถา บรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนเพื่อรับทราบ/ติดตามผลความก้าวหน้า และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบการประชุม CMGF CMGF Retreat และแผนงาน IMT-GT ซึ่งที่ประชุมจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อสังเคราะห์และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แบบบูรณาการภาครัฐและเอกชน ภายใต้แผนงาน IMT-GT ต่อไปในอนาคต

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเก่า บริเวณทางต่างระดับอาจณรงค์ และทางบริษัทฯ ได้กำหนดเข้าดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง และอุปกรณ์ประกอบป้ายบอกทาง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวในบริเวณ กม. 13+300 A, กม. 13+800A และ กม.14+100A ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ฝั่งขาออก ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 ตั้งเป้าโอนเงินผ่านบัญชี ธกส.ให้เกษตรกว่า 5.3 แสนรายแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 8 สิงหาคมนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีต้อนรับเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เครื่องบินโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ เป็นเครื่องบินขนาดกลางที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถทำการบินระยะไกลและประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องบินได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางโดยเฉพาะหน้าต่างที่สามารถปรับความทึบแสงหรือโปร่งแสงได้ตามต้องการ

“ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 57”

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2014

หน้า 6 จาก 227