• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

กระทรวงสาธารณสุข เผยการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ 2558 ไม่กระทบผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง ยืนยันได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม การปรับระบบการบริหารการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ลดความซ้ำซ้อน ความสิ้นเปลือง

วันนี้ (28 ส.ค. 57) นายประภาศ  บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้แก่คนในชาติ โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในแต่ละระดับพื้นที่ และจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อการปฏิรูปในด้านต่างๆ รวบรวมส่งให้ศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ซึ่งบางปัญหาสามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดรับตามนโยบายของ คสช. คณะทำงานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป (คสก.ศปป.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของ ศปป.ในห้วงที่ 2 (ส.ค. 57 – ก.ย. 58) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

วันนี้ (28 ส.ค. 57) เวลา 09.00 น. นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการทบทวนภารกิจกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนภารกิจของหน่วยงาน และระดมความคิดในการพัฒนาโครงสร้าง กระบวนงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย และบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน

ในวันนี้ (28 สิงหาคม 2557) ที่ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย และนางแพทริเชีย รินเก็น รองประธานอาวุโส เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้กันร่วมเปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศที่ธนาคารกรุงไทย ผ่านสาขา 1,133 แห่ง และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 97 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนรองรับการให้บริการทางการเงิน ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ จากการที่เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไทยเป็นแหล่งธุรกรรมการรับและส่งเงินที่สำคัญ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ นายชิเงะ โนบุ นางะ โมริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Nidec Corporation (นิเด็ค คอร์ปอเรชั่น) ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการลงทุน ของบีโอไอ   รวมถึงคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษษัทนิเด็ค ในประเทศไทย                   เข้าเยี่ยมคารวะ   โดยมี นายวุฒิชัย  ดวงรัตน์   รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ร่วมด้วย  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ณ  กองบัญชาการ กองทพบก

SMEs มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย การช่วยเหลือพัฒนา SMEs ให้เติบโต แข็งแกร่ง และมีความสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา SMEs ส่วนใหญ่ได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ยังมี SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือที่มีนวัตกรรม มีโอกาสที่จะเติบโต แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไม่มีระบบที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ด้านแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" โดยมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผวจ.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ส.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

“เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2557 มีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้นหลังจากที่คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ขณะที่มูลค่าสินค้าส่งออกหักทองคำขยายตัวได้เล็กน้อย แม้การส่งออกสินค้าโดยรวมกลับมาหดตัว  อีกครั้ง ส่วนเสถียรภาพของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกยังคงแข็งแกร่ง”

ปลัดเกษตรฯ สั่งตั้งคณะทำงานหารือฝ่ายโอมานร่วมจัดทำกรอบความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง ก่อนลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือระหว่างสองประเทศ พร้อมเล็งขยายตลาดยางในโอมาน

หน้า 6 จาก 274