• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สถานการณ์ข่าว

วันนี้ (๒๕ ก.พ.๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๑๐๘/๕๗-๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการนายอำเภอและปลัดอำเภอ เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฎิบัติงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี ณ ประรำพิธีสงฆ์ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ฝั่งทำเนียบรัฐบาล) 25 กุมภาพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมความรู้และทักษะการปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิตเบื้องต้นคนหัวใจวาย และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ แก่สื่อมวลชน บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย ระหว่างรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ 1669

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ปฏิบัติ 2 ภารกิจแทน สปสช. ได้แก่เป็นหน่วยงานขึ้นทะเบียนบัตรทองเลือกหน่วยบริการ หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ  และการพิจารณาความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ตามมาตรา 41    เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่   มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนและทุกฝ่ายสบายใจได้

รัฐบาลเปิดยุทธศาสตร์บูรณาการ 7 กระทรวงและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อมพ.ศ.2558-2567 ตั้งแต่การให้ความรู้เพศศึกษาป้องกันจนถึงการดูช่วยเหลือกรณีที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย มีคลินิกวัยรุ่นบริการปรึกษา คุมกำเนิดฟรี ตั้งเป้าลดปัญหาลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง เผยสถิติล่าสุดปี 2556 มีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีคลอดบุตรสูงถึง 130,000 กว่าคน และมีเด็กอายุ 10 ปีคลอด 60-70 คน

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-License สำหรับผู้ประกอบการ ณ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานผ่านระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อรับบริการผ่านระบบ e-License และใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยสมาคมพลังงานปรมาณูและ ปส. อีกด้วย

 

 

 

 

หน้า 6 จาก 275