• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สพฐ.ประกวดบทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง-ภาพวาดเรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ วุฒิสภา จัดโครงการประกวดบทร้อยแก้ว บทประพันธ์ร้อยกรอง และภาพวาด เรื่อง “เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี”
          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ วุฒิสภา จัดโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี โดยประกวดบทร้อยแก้ว บทประพันธ์ร้อยกรอง และภาพวาด เรื่อง “เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี” ชิงเงินรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประกวดเรียงความ ประเภทบุคคล แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกวดร้อยกรอง ประเภททีม ทีมละ 3 คน แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกวดวาดภาพ ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยเนื้อหาสาระต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของตนเอง และเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน และมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดคนหรือทีมละหนึ่งผลงานเท่านั้น

           ผู้สนใจสามารถส่งผลงานโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัลรอบสุดท้ายทุกประเภท ทุกระดับ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2552  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2628 5343 และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. 0 2831 9351-4

ที่มา     : สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก