• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
เยี่ยมชม "อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์"
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม "อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์" แหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสม ๔ มิติ เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน(ยกเว้นวันจันทร์) วันอังคาร-วันศุกร์ เปิด ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิด ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น