• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th ประมวลพระราชกรณียกิจ
เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักราชเลขาธิการ ได้ทำพิธีเปิดเว็บไซต์ www.ohmpps.go.th หรือ Office of His Majesty’s Principal Private Secretary  ของสำนักราชเลขาธิการ  เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ ตลอดจนภารกิจขององคมนตรี ผ่านทางระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักราชเลขาธิการ เป็นโครงการ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ และข่าวในพระราชสำนัก ผ่านระบบการจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ   ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา  จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการจัดทำเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย  และเว็บไซต์ www.ohmpps.go.th พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสืบค้นข้อมูลได้แล้ว โดยโครงการฯนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันดำเนินการในด้านต่างๆได้แก่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ SIPA  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า  การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น เป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจนภารกิจขององคมนตรี และข้อมูลอื่นๆ ของสำนักราชเลขาธิการ เผยแพร่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันทันสมัย ส่วนใน ระยะยาว นั้น จะเป็นความร่วมมือกันในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่งานต่างๆ ของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  ผู้สนใจสามารถสืบค้น ค้นหา ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th  ย่อมาจากชื่อเต็มของสำนักราชเลขาธิการในภาษาอังกฤษ คือ Office His Majesty’s Principal Private Secretary; OHMPPS