• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จุดประกายแนวคิด TQA ให้ผู้บริหารองค์กรระดับสูงมุ่งสู่ภาคตะวันออก จัด “Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร”
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จุดประกายแนวคิด TQA ให้ผู้บริหารองค์กรระดับสูงมุ่งสู่ภาคตะวันออก จัด “Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จุดประกายแนวคิด TQA ให้ผู้บริหารองค์กรระดับสูง

มุ่งสู่ภาคตะวันออก จัด Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตอกย้ำภารกิจในการสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ นำเกณฑ์     รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการองค์กร เชิญผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  ใน 4 ภูมิภาค มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA และการนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในกิจรรมสัมมนา “Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร เปิดเวที ครั้งแรกที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยมี นายสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต และรักษาการรองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

                 นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต และรักษาการรองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมสัมมนา Top Management Forum จัดขึ้นมาสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรโดยเฉพาะ เนื่องจากองค์กรที่จะนำกรอบการบริหารจัดการนี้ไปใช้ในองค์กรได้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก่อน การที่ผู้บริหารเอาจริงและปฏิบัติด้วย นับว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญขององค์กรที่ได้รับรางวัลมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเอง หรือองค์กรที่ได้รับรางวัลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก คุณค่าของการนำกรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA ไปใช้ในองค์กรนั้น ไม่ได้อยู่ที่การได้รับรางวัลเท่านั้น หากแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม        ขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม” 

การสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง หัวข้อ “Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้กิจกรรม Roadshow “TQA Knowledge Sharing 2010: เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ซึ่งแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2553 เป็นการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง และรอบที่ 2 เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 เป็นการสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ Thailand Quality Award Knowledge Sharing 2010 

สำหรับ “Top Management Forum: TQA…กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA ในภาพรวม และการเริ่มต้นนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยมีวิทยากรคือ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากองค์กร    ที่เคยได้รับรางวัล TQA ประจำปี 2549 มาถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดย คุณสุวนันท์   ชาติอุดมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีทีฟีนอล จำกัด อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Leadership: บทบาทผู้นำกับการบริหากลยุทธ์และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย

การสัมมนาครั้งนี้ จะตระเวนไปจัดในอีก 3 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่

ครั้งที่ 2 ภาคใต้                         12 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลีการ์เด้น จ.สงขลา

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ                     16 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน                    19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่     ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โทรศัพท์  0-2619-5500 ต่อ 433 (เหมือนฝัน)  และ 436 (พรทิพย์) โทรสาร 0-2619-80700-2619-8096 E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ www.ftpi.or.th

(จำกัดจำนวนผู้บริหารระดับสูงสมัครเข้าร่วมสัมมนา 2 ท่าน ต่อ 1 องค์กร)

Rungarun  Rangsiyawong

Public Relations and Corporate communications Officer

Thailand Productivity Institute

Tel. : 0 2619 5500 # 405 Fax: 0 2619 8070 or 0 2619 8096

Moblie : 0 8699 95456

E-mail: rungarun@ftpi.or.th