• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือมุ่งให้ลูกจ้างได้ค่าจ้างตามทักษะผู้ประกอบการได้สินค้ามีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงาน แถลงข่าว “การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรมแก่แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือ ผู้ประกอบการ ได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 11 สาขาอาชีพแล้ว 62,425 คน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใส่ใจ ห่วงใยพี่น้องแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยที่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศให้เข้าถึงบริการของภาครัฐ และขยายโอกาสในการมีงานทำ มีรายได้ เบื้องต้นได้ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรภาษาเกาหลีจาก KOICA เพื่ออบรมภาษาเกาหลีให้แก่คนหางานก่อนสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ ปลื้ม! สั่งเพิ่มโควตานำเข้าแรงงานไทย 9.5 พันคน ในปี 2554 นายจ้างเกาหลีได้คัดเลือกแรงงานไทยทำสัญญาจ้างแล้วกว่า 1.5 พันคน

ปลัดกระทรวงแรงงาน  รับหนังสือองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย  ขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก  13%  พร้อมที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาประกอบกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อไป นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  การปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก  13%  ตามที่องค์การแรงงานแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือข้อเสนอขอปรับมานั้น ในฐานะของประธาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน รับหนังสือจากชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบบริการประกันสังคม เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงิน ๗๗ บาท/คน/ปี ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการแก้ไขเรื่องของระเบียบการจ่ายเงิน คาดไม่เกินเดือนพฤษภาคมจะสามารถดำเนินการได้เรียบร้อย

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับคนที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศที่จะต้องได้รับการคุ้มครองดูแล เพราะถือว่าการไปทำงานต่างประเทศต้องมีศักดิ์ศรี เนื่องจากเป็นผู้นำเงินตราเข้าประเทศ ปีหนึ่ง ๆ กว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นผู้มีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจไทย และโดยที่ผ่านมามีสถานการณ์เกิดขึ้นในประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานอยู่ อาทิ เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศลิเบีย สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น

กระทรวง แรงงาน เตรียมเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพจากเดิม ที่เคยกำหนดไปแล้ว 11 สาขาอาชีพก่อนหน้านี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ลูกจ้างที่มีฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามทักษะฝีมือ โดยจะมีผลบังคับใช้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ๓ ธนาคาร ธ.กรุงไทย ธ .ออมสิน และธกส. ให้บริการ สินเชื่อเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ วงเงินรายละ ไม่เกินรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ยุ่งยาก ด้านค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือคน หางานให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ พร้อมยังเป็นการแก้ไขปัญหา
การกู้เงินนอกระบบ

กระทรวงแรงงานประกาศขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย...การจัดสวัสดิการดูแลเด็กเล็ก บุตรผู้ใช้แรงงาน สร้างความมั่นใจ สบายใจแก่แรงงาน-ผู้ปกครองบุตรหลาน สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในเวลาพักกลางวัน หรือพักช่วงกะทำงาน...สวัสดิการฯ เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
วันที่ 27 เมษายน 2554 นายยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย...การจัดสวัสดิการดูแลเด็กเล็กบุตรผู้ใช้แรงงาน โดยกล่าวว่า จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อโอนสิทธิผู้ประกันตนไปรักษาพยาบาลในระบบของ สปสช. ในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว ไม่ขัดข้องที่จะให้มีการส่งผู้แทนของ สปส. จำนวน 10 คน เพื่อไปร่วมประชุมกับผู้แทน สปสช. โดยมี นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นหัวหน้า คณะไปเจรจา

บอร์ด สปส. อนุมัติรักษาโรคไตไม่จำกัดครั้ง เพิ่มสิทธิรักษาโรคมะเร็ง 7 ชนิด ผู้ป่วยทุพพลภาพ! ย้อนหลัง 1 ม.ค. 54 คณะกรรมการประกันสังคมมีมติอนุมัติให้ผู้ประกันตนรักษาโรคไตได้ไม่จำกัดครั้ง  สั่งเพิ่มวงเงินค่ายา จาก 750 บาท เป็น 1,125 บาท เพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 7 ชนิด และทุพพลภาพขยายวงเงินรักษาในโรงพยาบาลของรัฐฟรี ย้อนหลัง 1 มกราคม 2554 โดยจะได้รับค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอีก 500 บาทต่อเดือน

หน้า 78 จาก 103