• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ก.ยุติธรรม ตั้ง “ดีเอสไอ” แก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน

รมว.ยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับ รมว.มหาดไทย  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ มอบหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนให้หน่วยงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติสานงานต่อ

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบาย เรื่อง การบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้มีการอภิปราย ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติของการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวีระพงษ์ รามางกูร เป็นผู้อภิปราย และมีนายกิตติพงษ์ กิตติยากร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ทหาร ตำรวจ จำนวนกว่า ๖๐๐ คน เข้ารับทราบนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 ปัจจุบันปัญหาการทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับรัฐ และส่งผลให้ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยนั้นมีจำนวนลดลงมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มีพื้นที่ป่า จำนวน ๑๗๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ประเทศ  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๗ เหลือพื้นที่ป่า จำนวน ๑๐๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของพื้นที่ประเทศ  ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่า ส่งผลให้ประเทศไทยประสบอุทกภัยบ่อยครั้งโดยบางครั้งพบว่า เกิดปัญหาดินโคลนถล่ม รัฐบาลจึงได้ผลักดันปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นวาระแห่งชาติและต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐและพื้นที่ป่าไม้  รัฐบาลมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการอย่างต่อเนื่อง อาทิ กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ แต่พบว่ายังมีการบุกรุกที่ดินของรัฐเกิดขึ้นโดยตลอด  ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จึงต้องมีการทบทวนมาตรการทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นรูปธรรมกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ศึกษาปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์ ๕ ประการ ดังนี้๑.   ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

๒.    ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

๓.    ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ

๔.    ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปราม

การบุกรุกที่ดินของรัฐและการทำลายทรัพยากรป่าไม้

 

 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๒ ของพื้นประเทศ จึงขอให้คนไทยร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาการบุกรุกที่ดิน โดยภาครัฐ จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ หากพบว่าถูกบุกรุกก็จะเรียกกลับคืนมา โดยรัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินทำการสำรวจเขตที่ดิน สำหรับที่ดินที่ถูกบุกรุก ให้ทำการพิสูจน์เอกสารสิทธิ์ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการบุกรุก ให้สั่งเพิกถอนสิทธิการครอบครอง และให้ย้ายผู้ครอบครองออก ไปจากพื้นที่

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอภิปรายว่า กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงร่วมมือกับ สำนักงาน ปปง. และ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดิน พร้อมกันนี้จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และทุกๆ จังหวัด เพื่อป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกที่ดินและผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ