• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กล่องนมรวมใจเก้าแสนใบลดภัยโลกร้อน

นายสุวิทย์  คุณกิตติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รทว.ทส.) ได้เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการกล่องนมรวมใจเก้าแสนใบลดภัยโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ระดับภาคภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ทางคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  

ในโอกาสนี้ นายสุวิทย์  คุณกิตติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวันชัย  วันชาญเวช นายก อบต.บางสีทอง จ.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคกลาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลและนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์ลดโลกร้อนของหน่วยงานต่างๆ  อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 , เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดอ่างทอง อบต. ตลาดใหม่ อบต.บางขนุน  อบต.บางสีทอง อบต.คลองขวาง เป็นต้น

นอกจากนี้ นายสุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า การจัดทำโครงการกล่องนมรวมใจแก้วแสนใบลดภัยโลกร้อน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะให้นำกลับมาใช้ใหม่และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันลดการเผาในที่โล่งโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจัง รวมทั้งหยุดยั้งการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีไม่ถูกทำลาย