• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ชุมนุมยุวกาชาด

รมว.ศึกษาธิการ เิปิดงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ซึ่งมีสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกว่า 6,000 คน ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคมนี้

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งมีสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกว่า ๖,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


รมว.ศธ.กล่าวว่า น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสมาชิกยุวกาชาดกว่า ๖,๐๐๐ คน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นยุวกาชาดจากทั่วประเทศไทยแล้ว ยังมียุวกาชาดจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ทั้งในอาเซียน เช่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในเอเชีย เช่น บังคลาเทศ และในยุโรป ได้แก่ ฟินแลนด์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้ใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ เพราะในโลกยุคปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์เป็นระบบเครือข่าย จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำรงชีวิตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทำงาน การประกอบธุรกิจ การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการจัดชุมนุมครั้งนี้ โดยขอให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากอุปสรรคและปัญหา ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ และขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมดังความมุ่งหมายของเหล่าสมาชิกยุวกาชาด

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด ดังนี้

๑. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระกษัตริย์
๒. ข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไป และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
๓. ข้าจะรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของคนอื่นงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทั่วประเทศไทย และภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมงานชุมนุม จำนวน ๖,๐๐๐ คน เป็นการเข้าค่ายพักแรมเป็นเวลา ๖ วัน ๕ คืน แบ่งเป็น ๑๓ ค่ายย่อย และมีกิจกรรมกว่า ๑๐ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หมู่บ้านโลกาภิวัตน์ และประชาคมอาเซียน กิจกรรมเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิต เช่น ผจญภัย ทัศนศึกษา เดินทางไกล และกิจกรรมทางน้ำภาพ สถาพร ถาวรสุข

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกฝ่าย ได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์ภพ สภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และฝึกทักษะชีวิตและจิตอาสา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม

นวรัตน์ รามสูต

บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน