• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
SEAMEO High Officials Meeting (18/1/2012)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนและของ ประเทศองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน และของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ซีมีโอ) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์  มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนมีความสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาภัยพิบัติที่ มีผลกระทบกับสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ประเทศในอาเซียนยังต้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อย โอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในภูมิภาค พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานองค์การซีมีโอและศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๙ ศูนย์  อย่าง ไรก็ตามหากมีการทำงานร่วมกันระหว่างอาเซียนและซีมีโอ ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรลุเป้าหมายสู่การ สร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งภายในปี ๒๕๕๘

 

 

ในการประชุม SEAMEO High Officials Meeting ครั้ง ที่ ๓๔ นี้ กำหนดให้มีการอภิปรายถึงประเด็นการศึกษาที่มีความสำคัญและเร่งด่วนของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของภัยวิบัติจากภัยธรรมชาติซึ่งเป็น ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นและองค์การซีมีโอ การงานความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อย โอกาส และแผนงานยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี ขององค์กรซีมีโอ โครงการอบรมครูและการจัดทำคู่มือสำหรับการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศ รวมทั้งโครงการความร่วมมือทางด้านอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการถ่ายโอนหน่วยกิต

 

 

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.