• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
การนิเทศแนวใหม่
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดงาน “การนิเทศแนวใหม่ กลไกปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง"

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานการนิเทศแนวใหม่ กลไกปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานการนิเทศสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สนองจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี โดยมีศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกว่า ๔,๐๐๐ คน

รมว.ศธ.กล่าวว่า การส่งเสริมบทบาทของศึกษานิเทศก์ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทุกคนต้องร่วมชูธงด้วยกัน และเชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

การนิเทศเป็นงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยระบบองค์รวม จึงขอฝากให้ศึกษานิเทศก์ได้นิเทศการศึกษาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ให้ครูเปลี่ยนจาก Teaching เป็น Learning และให้สังคมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ประการ ดังต่อไปนี้

  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะนำ กล้าที่จะพูดเป็นเสียงเดียวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิดให้ได้ เช่น ทำให้ครูเปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจมากกว่าการจำ ซึ่งเครือข่ายศึกษานิเทศก์จะเป็นพลังสำคัญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

  • ร่วมชูธงทางความคิด ศึกษานิเทศก์ต้องนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

  • พิชิตปัญหา โดยการเข้าสู่กระบวนการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหากับสถานศึกษาและครูอย่างแท้จริง ให้ครูเกิดความรู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือมากกว่าการตรวจ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรจะมีการยกย่องเชิดชูศึกษานิเทศก์ที่มีกระบวนการพิชิตปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

  • กล้าหาญท้าทาย งานของศึกษานิเทศก์เป็นงานที่ต้องอาศัยความท้าทายเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ๗-๗-๗  การร่วมมือกับสถานศึกษาในการผลักดันกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงนโยบายให้ได้

  • ใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้กระบวนการนิเทศการศึกษามีความกลมกลืนกับครู อาจารย์ และสถานศึกษา

  • มีความเที่ยงตรงและมีเครือข่าย เพื่อให้การนิเทศการศึกษามีความน่าเชื่อถือ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถนำไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประการ ศธ.จะนำมาขับเคลื่อนเป็นนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ ๓ เรื่อง ได้แก่

  • จัดตั้งเครือข่ายศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมอบหมายให้ สพฐ.ศึกษา สำรวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งสำนักงานร่วมเครือข่ายศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  • ขวัญและกำลังใจ ศธ.จะดำเนินการปรับแก้กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สามารถสอบเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จะศึกษากระบวนการเลื่อนวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ให้มีกรอบสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียน โดยจะนำกรอบที่ได้เป็นต้นแบบในการประเมินผลศึกษานิเทศก์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

  • เครือข่ายร่วมในระดับพื้นที่ ขอมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เป็นเครือข่ายร่วมในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นภาพ
นวรัตน์ รามสูต

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศการศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สะท้อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน และเพื่อรวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัย และการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ตลอดจนการขยายเครือข่ายการนิเทศการศึกษาให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่เน้นการนิเทศการศึกษา การนำเสนอผลงานวิจัย ๗๒ เรื่อง และนำเสนอผลงานดีที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษารวมทั้งสิ้น ๘๙ เรื่อง 

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน