• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ศธ. เปิดเว็บไซต์ คลังความรู้วิทย์ คณิตและเทคโนโลยี
นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด “คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ” โดยใช้เว็บไซต์ชื่อ www.scimath.org.th ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

                        นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เว็บไซต์ชื่อwww.scimath.org.th ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดทำดูแล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  เมื่อวานนี้

                       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ   และตระหนักในความสำคัญ รวมทั้งกระตุ้นความสนใจ

ให้รักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเว็บไซต์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นมีการแบ่งโครงสร้างข้อมูลออกเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน โครงงาน บทความ คลังข้อสอบ กิจกรรม รายการหนังสือ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการ                        เว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ อันจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในเมืองใหญ่และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะว่านักเรียนหรือครูในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ข้อมูลจากคลังความรู้ที่มีคุณภาพสูงสำหรับเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนการสอนในเว็บไซต์ก็จะมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตนักเรียนทุนหรือนักเรียนตัวแทนโอลิมปิกวิชาการคอยให้คำตอบ  เสมือนกับว่ามีแหล่งเรียนรู้และมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพเท่ากับนักเรียนในเมือง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวศศิพิชญ์ / ข่าวศุภชัย / ภาพ