• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ศธ.นำเสนอหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทุกระดับ รวม 6 เล่ม
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาว่า

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดนำตัวอย่างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาแล้ว และนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเรียนการสอนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผลิตเป็นชุดตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อทดลองใช้จำนวนทั้งสิ้น 6 เล่ม แบ่งเป็นช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) นำเสนอตัวอย่างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง ตัวอย่างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ภูมิใจตนและชุมชนของเรา

สำหรับตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ชีวิตที่พอเพียง ไม่เสี่ยงความยากจน และตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอนเรื่องวิถีชีวิตไทย ภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสอน เรื่อง ตามรอยพ่อต่ออายุทรัพยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนเรื่อง รอบรั้วบ้านเรา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนเรื่อง ชุมชนพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะเริ่มสอนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจพอเพียงกับยุคโลกาภิวัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงหน่วยการเรียนรู้ สำหรับอาชีวศึกษา (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  วิชาธุรกิจทั่วไป วิชาเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาเกษตรผสมผสาน โดยยังมีหน่วยการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มจากการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตของ ม.ปลาย

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานในลักษณะการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการรวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2550-2554)  โดยจะจัดเป็นมหกรรมการเรียนรู้ (วิธีการเรียนรู้) ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2550 เป็นเวลา 5 วัน ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะไปจัดในส่วนภูมิภาคด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  เกิดความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป

***************************************

พัชรี/ข่าว