• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
รมว.ศธ.หารือ รร.ใกล้สถานที่ชุมนุมเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เพื่อหารือแนวทางเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เพื่อหารือแนวทางเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในเรื่องสถานการณ์การชุมนุมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงและถูกปิดทางออก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสวนหลวง โรงเรียนกิ่งเพชร ฯลฯ โรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุมมากที่สุด คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในส่วนของ รมว.ศธ. ก็ได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เพราะการศึกษาของนักเรียนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับการดูแล การเอาใจใส่ โดยปกติแล้วสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย วันนี้จึงมาดูพื้นที่โรงเรียนด้วยความห่วงใย เนื่องจากการชุมนุมยังไม่คลี่คลายภาพ นวรัตน์ รามสูต

รมว.ศธ.ยังได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่ชุมนุมทั้งหมดทั้ง ๘๙ โรงเรียน โดยแบ่งคณะทำงานเป็น ๕ ชุด ดังนี้

- ชุดที่ ๑ รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตปทุมวัน มีนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา
- ชุดที่ ๒
รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางรัก มีนายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา
- ชุดที่ ๓
รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตปทุมวันและบางรัก (กศน.) มีนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา
- ชุดที่ ๔
รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี มีนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนกาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา
- ชุดที่ ๕
รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตสาทร มีนายชอบ ลีซอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา

คณะทำงานเหล่านี้จะไปตรวจเยี่ยม ติดตาม เพื่อรับทราบข้อมูลจากสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่ใกล้เคียงการชุมนุม ตลอดถึงไปชี้แจงมาตรการทั้ง ๔ ด้าน คือ เส้นทางไป-กลับของนักเรียน, ความปลอดภัยในสถานศึกษา, การสื่อสารระหว่าง นักเรียน-ผู้ปกครอง, การสื่อสารระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีศูนย์เสมารักษ์ทำหน้าที่ติดตามดูแลสถานการณ์ ในช่วงเปิดภาคเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนั้นจะเป็นการรวบรวม สำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทราบ โดยให้คณะทำงานทั้ง ๕ ชุดนี้เป็นผู้ประสานงาน สำหรับโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไป หรือต้องไปเรียนในโรงเรียนคู่ขนาน ทั้งในส่วนของการใช้เส้นทางร่วมกัน ในส่วนของการไปใช้สถานที่ เช่น โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จะไปใช้สถานที่ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รายงานในเบื้องต้นว่า พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบการตรวจเยี่ยมทั้ง ๕ สาย จะประมวลมาตรการทั้งหมด ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งการขนส่งมวลชน และตำรวจในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนั้นต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงด้วย.

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน